EESTI YLIÕPILASTE SELTS VELJESTO
PÕHIKIRI

1. Yldsätted
1.1 Eesti Yliõpilaste Selts Vejesto, mis asub Tartus ylikooli juures, on ajanõuete tungil kokkuastunud yliõpilaste vaba yhinemise saadus.
1.2 Eesti Yliõpilaste Selts Veljesto (edaspidi selts) on akadeemilisi isikuid yhendav mittetulundusyhing.
1.3 Seltsi ametlik nimetus:Eesti Yliõpilaste Selts Veljesto.
1.4 Seltsi tegevuspiirkonnaks on kogu maailm, iseäranis Tartu linn. Seltsi juhatus asub Tartus.
1.5 Selts on asutatud 24. veebruaril 1920. a Tartus.
1.6 Seltsi tegevus rajaneb ta liikmete vabadusel, võrdusel ja vendlusel.
1.7 Selts on juriidiline isik koos kõigi selle õiguste ja kohustustega.
1.8 Selts on mittetulundusyhing. Ta arendab majandustegevust vaid oma põhikirjaliste eesmärkide saavutamise otstarbel. Kõik seltsile laekuvad vahendid peavad olema suunatud põhikirjalise tegevuse arendamiseks.
1.9 Selts teeb vajaduse korralkoostööd teiste juriidiliste ja fyysiliste isikutega nii Tartus kui mujal. Seltsil on õigus astuda nendega lepingulistesse suhetesse, samuti olla liikmeks teistes organisatsioonides.
1.10 Selts juhindub oma tegevuses mittetulundusyhingute seadusest, teistest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktidest ning käesolevast põhikirjast.
1.11 Seltsi sisemise korra määrab ligemalt ta kodukord.

2. SELTSI TEGEVUSE EESMÄRGID JA PEASUUNAD
2.1 Selts seab omale otstarbeks 1) seltsi liikmete vaimliste väärtuste ja võimete rikastamise ja kehalise arendamise, 2) selleks vastastikku toetamise aineliselt ja moraalselt.
2.2 Otstarbe saavutamiseks korraldab selts koosolekuid, kõnesid, referaate, paneb toime ekskursioone, harjutusi, avalikke esinemisi, arendab kirjastustegevust jne.

3. SELTSI LIIKMESKOND
3.1 Seltsi liikmeks võib olla iga akadeemiline kodanik – yliõpilane või magistrand –, kelle seltsi koosolek otsustab vastu võtta. Liige võib vabalt lahkuda, õiendades kohustused seltsi vastu.
3.2 Seoses ylikooli lõpetamisega võib seltsi liige jätkata liikmena ja ei pea seltsist lahkuma.
3.2.1 Liikmeskandidaadiks loetakse isikut, kes on esitanud kirjaliku avalduse seltsi astumiseks ja saanud 3 soovitust seltsi liikmeilt või vilistlasilt.
3.2.2 Liikmeks loetakse isikut, kes on olnud eelnevalt liikmekandidaat ja kelle seltsi yldkoosolek otsustab vastu võtta. Liikmeks ei saa võtta enne, kui liikmekskandidaadiks saamisele järgneval ylikooli semestril. Liige võtab aktiivselt osa seltsi tegevusest.

3.4 Seltsi liiget võib seltsi nimekirjast kustutada järgmistel põhustel:
3.4.1 Ta ei ole tasunud systemaatiliselt liikmemaksu;
3.4.2 Ta ei heida end seltsi põhikirja või juhatuse ja yldkoosoleku otsuste alla.
3.5 Seltsi liiget võib nimekirjast kustutada ainult ametliku ylikooli semestri jooksul. Väljaheitmise otsustab yldkoosolek juhatuse ettepanekul.
3.6 Seltsi liikmel on õigus:
• Vütta osa seltsi yldkoosolekust ja muist uritusist;
• Valida ja olla valitud seltsi ametikohtadele;
• Esindada seltsi seltsivälisil yritusil;
• Kasutada seltsi ruume, vahendeid, infot, vaimset ja materiaalset abi;
• Esitada ettepanekuid ja arupärimisi seltsi tegevuse kohta.
3.7 Seltsi liikme õiguste teostamine ei tohi minna vastuollu seltsi tegevuse eesmärkidega ega kahjustada teiste seltsi liikmete huve.
3.8 Seltsi liikmel on kohustus:
• Järgida seltsi põhikirja ja kodukorda ning täita seltsi juhtorganite otsuseid ja korraldusi;
• Tasuda õigeaegselt igakuist liikmemaksu;
• Hoida kõrgel ja pyyda tõsta seltsi mainet;
• Kasutada säästlikult seltsi vara;
• Täita muid põhikirjast tulenevaid kohustusi.

4. SELTSI JUHTIMINE
4.1 Seltsi kõrgeimaks juhtorganiks on tegevliikmete yldkoosolek, mille kutsub kokku juhatus vähemalt kaks korda ylikooli semestri kestel. Juhatus teatab koosoleku toimumisest liikmeile vähemat 7 päeva ette.
4.2 Yldkoosolek on pädev otsustama kõiki seltsi puudutavaid kysimusi vastavalt mittetulundusyhingute seadusele. Ta juhib seltsi sisemist elu ja välist esinemist. Koosoleku ainupädevusse kuulub:
4.2.1 Seltsi põhikirja vastuvõtmine ja selle muutmine;
4.2.2 Juhatuse valimine, selle liikmete ylesannete kindlaksmääramine;
4.2.3 Seltsi tegevussuunade kindlaksmääramine;
4.2.4 Liikmemaksu suuruse ning rahaliste vahendite kasutuse kindlaksmääramine;
4.2.5 Seltsi ymberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise kysimuse otsustamine;
4.2.5 Seltsi liikmete vastuvõtmine ja väljaheitmine.
4.3 Yldkoosolek teeb otsused vastavalt mittetulundusyhingute seaduses sätestatud tingimustele.
4.4 Igal tegevliikmel on yldkoosolekul yks hääl.
4.5 Yldkoosolekul arutatud kysimused ja vastu võetud otsused protokollitakse. Protokolli õigsust kinnitab oma allkirjaga selle koostaja.
4.6 Koosolekute vahelisel ajal juhib seltsi tegevust kolmeliikmeline juhatus. Juhatuse moodustavad: esimees, kirjatoimetaja, laekur. Juhatus valitakse yldkoosolekul yheks semestriks. Lubatud on juhatuse liikme yhekordne tagasivalimine samasse ametisse.
4.7 PUUDU LOL
4.8 Juhatus teostab yldkoosoleku otsused, lähtudes seltsi põhikirjast ja kodukorrast. Juhatus on kohustatud aru andma yldkoosoleku ees. Juhatuse ylesandeiks on:
4.8.1 Arvestuse pidamise seltsi liikmeskonna kohta;
4.8.2 Liikmesmaksude kogumine;
4.8.3 Seltsi nimel lepingute sõlmimine;
4.8.4 Selsi yrituste läbiviimine;
4.8.5 Seltsi majandustegevuse korraldamine;
4.8.6 Yldkoosolekute kokkukutsumine ja päevakorraprojekti koostamine;
4.8.7 Muude kysimuste otsustamine, mis ei kuulu yldkoosoleku ainupädevusse.
4.9 Esindusõigus on esimehel, kirjatoimetajal ja laekuril igaühel eraldi.
4.10 Teistele seltsi liikmetele võib esindusõiguse anda seltsi yldkoosolek.

5. SELTSI VARA JA SELLE KASUTAMINE
5.1 Seltsi vara moodustub liikmesmaksudest ning annetustest, sihteraldistest ja yrituste sissetulekuist.
5.2 Liikmesmaksu suuruse ja tasumise korra kehtestab yldkoosolek.
5.3 Seltsi vara kasutatakse yhiselt, vastavalt juhatuse ning yldkoosoleku otsustele ja seltsi kodukorrale ja põhikirjale.
5.4 Seltsi on õigus:
5.4.1 Omada kinnis- ja vallasvara ning teostada sellega tehinguid;
5.4.2 Avada jooksvaid ja tähtajalisi arveid pangas, teostada sularahas ja sularahata arveldusi vastavalt kehtivale korrale.
5.4.3 Sõlmida lepinguid juriidiliste või füüsiliste isikutega seltsi tegevuseks vajaliku abi osutamiseks.
5.4.3 Korraldada tuluyritusi – näitusmyyke, kontserte jms.
5.5 Seltsi vara käsutavad juhatuse liikmed. Seltsi vara kasutavad kõik seltsi liikmed, kandes yhiselt ka vastutust selle sihipärase ja otstarbeka kasutuse eest.

6. MUUDATUSED PÕHIKIRJAS JA SELTSI TEGEVUSE LÕPETAMIE
6.1 Selts on asutatud määramata tähtajaga. Muudatused seltsi põhikirja või seltsi tegevuse lõpetamine otsustatakse juhatuse ettepanekul seltsi yldkoosolekul, kus nad peavad saama seltsi tegevliikmete absoluutse häälteenamuse. Muudatused seltsi põhikirjas võib teha ainult ametliku ylikooli semestri jooksul.
6.2 Seltsi tegevuse lõpetamise viib läbi ja seltsi vara saatuse määrab yldkoosole, moodustades likvideerimiskomisjoni.
6.3 Likvideerimiskomisjoni aruande ja lõppakti kinnitab seltsi ydlkoosolek. Komisjon esitab seejärel avalduse seltsi registrist kustutamiseks ning annab seltsi dokumendid yle Eesti Ajalooarhiivile.